กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความยั่งยืนในมิติด้านธรรมาภิบาลของการปลูกและอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย Download Download PDF