กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้วัสดุไบโอชาร์ในการป้องกันการกัดเซาะและเสถียรภาพของทางลาด Download Download PDF