กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของเส้นใยใบสับปะรดต่อประสิทธิภาพการรับแรงดัดและการแพร่คลอไรด์ในคอนกรีต Download Download PDF