กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบจากการเบนแนวทางดิ่งต่อความเร็วรถ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น Download Download PDF