กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อมูลธรณีเทคนิคของแอ่งเมืองเชียงใหม่ด้วยวิธีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ การวิเคราะห์การเหลวตัวของดิน Download Download PDF