กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อแตกต่างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคส าหรับหมู่บ้านจัดสรร ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 Download Download PDF