กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันในปริมาณสูง Download Download PDF