กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสัญจรไปสู่ Active Mobility Download Download PDF