กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพของการใช้ geocell และ geotextile จากธรรมชาติ เพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณรอบตอม่อสะพาน Download Download PDF