กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนำผลงานวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างมาใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรมโยธา กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ Download Download PDF