กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ Download Download PDF