กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ Download Download PDF