กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจวัดความถี่ธรรมชาติของอาคารพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว Download Download PDF