กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของตัวเลขนับเวลาถอยหลังต่อพฤติกรรมการเดินข้ามทางแยกของคนเดินข้าม Download Download PDF