กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อความพึงพอใจและความคาดหวังในการเดินทาง โดยรถรับ-ส่งสาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น Download Download PDF