กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติทางกลและคสมบัติทางกลและความคงทนของมอร์ตาร์ไหลอัดแน่นด้วยตนเอง ผสมร่วมขยะจากแผงวงจรพิมพ์และเถ้าลอยวามคงทนของมอร์ตาร์ไหลอัดแน่นด้วยตนเอง ผสมร่วมขยะจากแผงวงจรพิมพ์และเถ้าลอย Download Download PDF