เลาะฟอชลลดา, และ สีมาวุธพนิดา. 2022. “การจำลองแผนงานก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร”. การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 27 (กันยายน), BIM02-1. https://conference.thaince.org/index.php/ncce27/article/view/1852.