[1]
เลาะฟอช. และ สีมาวุธพ. 2022. การจำลองแผนงานก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร. การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. 27, (ก.ย. 2022), BIM02-1.