[1]
วงษาส. 2022. การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมของลุ่มน้ำปิง-น่านและเจ้าพระยาเชิงกลยุทธ์. การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. 27, 1 (ก.ย. 2022), WRE28-1.