[1]
บุญมาข. และ ทะสดวกผ. ส., “การทดสอบการแจกแจงความถี่สำหรับสภาพการไหลต่ำสุดในลุ่มน้ำยม กรณีพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”, ncce26, ปี 26, น. WRE-21, มิ.ย. 2021.