[1]
W. Rungjaroenkiti และ ปานสุขว., “สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาและนิวตรอนของคอนกรีตมวลหนักที่ใช้มวลรวมภายในประเทศ”, ncce26, ปี 26, น. MAT-17, มิ.ย. 2021.