[1]
ประทีปคีรีน., “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน”, ncce26, ปี 26, น. CEM-22, มิ.ย. 2021.