[1]
พวงประโคนพ., กลั่นอ่ำณ., และ บุญไทยว., “การศึกษาความเร็วในการใช้ทางข้ามถนนของผู้เดินเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร ”, ncce26, ปี 26, น. TRL-04, มิ.ย. 2021.