บุญมาขนิษฐา, และ ทะสดวกผศ.ดร. สมฤทัย. 2021. “การทดสอบการแจกแจงความถี่สำหรับสภาพการไหลต่ำสุดในลุ่มน้ำยม กรณีพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 26 (มิถุนายน), WRE-21. https://conference.thaince.org/index.php/ncce26/article/view/979.