Kampala, Apichit. 2021. “ผลของความล่าช้าในการบดอัดต่อกำลังของพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 26 (มิถุนายน), GTE-10. https://conference.thaince.org/index.php/ncce26/article/view/955.