พงศ์ติณบุตรวีรพร, เซ็งมาพิทวัส, ชำนาญจิตร์ณัฐนันท์, ลิ่มวิบูลย์วารุจ, ฉัตรตันใจปิยะฉัตร, และ ทรัพย์เสถียรยโสธร. 2021. “อิทธิพลของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไป ของรอยร้าวในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกสามมิติ”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 26 (มิถุนายน), STR-11. https://conference.thaince.org/index.php/ncce26/article/view/904.