พวงประโคนพรเทพ, กลั่นอ่ำณัฐภรณ์, และ บุญไทยวลัยรัตน์. 2021. “การศึกษาความเร็วในการใช้ทางข้ามถนนของผู้เดินเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร ”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 26 (มิถุนายน), TRL-04. https://conference.thaince.org/index.php/ncce26/article/view/1008.