บุญมาข.; ทะสดวกผ. ส. การทดสอบการแจกแจงความถี่สำหรับสภาพการไหลต่ำสุดในลุ่มน้ำยม กรณีพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26, v. 26, p. WRE-21, 24 มิ.ย. 2021.