ประทีปคีรีน. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26, v. 26, p. CEM-22, 24 มิ.ย. 2021.