(1)
บุญมาข.; ทะสดวกผ. ส. การทดสอบการแจกแจงความถี่สำหรับสภาพการไหลต่ำสุดในลุ่มน้ำยม กรณีพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. ncce26 2021, 26, WRE-21.