(1)
พงศ์ติณบุตรว.; เซ็งมาพ.; ชำนาญจิตร์ณ.; ลิ่มวิบูลย์ว.; ฉัตรตันใจป.; ทรัพย์เสถียรย. อิทธิพลของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไป ของรอยร้าวในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกสามมิติ. ncce26 2021, 26, STR-11.