(1)
Rungjaroenkiti, W.; ปานสุขว. สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาและนิวตรอนของคอนกรีตมวลหนักที่ใช้มวลรวมภายในประเทศ. ncce26 2021, 26, MAT-17.