(1)
ประทีปคีรีน. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน. ncce26 2021, 26, CEM-22.