[1]
Kampala, A. 2021. ผลของความล่าช้าในการบดอัดต่อกำลังของพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26. 26, (มิ.ย. 2021), GTE-10.