[1]
พงศ์ติณบุตรว., เซ็งมาพ., ชำนาญจิตร์ณ., ลิ่มวิบูลย์ว., ฉัตรตันใจป. และ ทรัพย์เสถียรย. 2021. อิทธิพลของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไป ของรอยร้าวในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกสามมิติ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26. 26, (มิ.ย. 2021), STR-11.