[1]
พวงประโคนพ., กลั่นอ่ำณ. และ บุญไทยว. 2021. การศึกษาความเร็วในการใช้ทางข้ามถนนของผู้เดินเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26. 26, (มิ.ย. 2021), TRL-04.