กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีการผ่อนปรนปัญหาแบบลากรานจ์สำหรับแบบจำลองการจัดเส้นทางยานพาหนะร่วมกับโดรน Download Download PDF