กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านน้ำรายตำบลในจังหวัดพัทลุงที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี Download Download PDF