กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินคุณสมบัติและโครงสร้างจุลภาคของจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยที่ใช้สารกระตุ้นด่างเกรดห้องปฏิบัติการและเกรดอุตสาหกรรม Download Download PDF