กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ทางในการเบี่ยงการจราจรบนทางยกระดับ Download Download PDF