กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้หญ้าแฝกและจุลินทรีย์เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในห้องปฏิบัติการ Download Download PDF