[1]
สุริยมงคลส. และ ตันติเสวีก., “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา : หน่วยงานยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม”, ncce25, ปี 25, น. CEM32, ก.ค. 2020.