[1]
ยิ้มย่องส. และ กุหลาบณ., “การศึกษาความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย : กรณีศึกษาจุดกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา”, ncce25, ปี 25, น. TRL45, ก.ค. 2020.