[1]
เดชปรอทธ., “การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบริการด้านคมนาคม”, ncce25, ปี 25, น. TRL43, ก.ค. 2020.