[1]
วินแ., นฤปิติส., และ บัณฑิตสกุลชัยพ., “ความพึงพอใจในระบบเดินทางแบ่งปันกันใช้ของนิสิตในเขตมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”, ncce25, ปี 25, น. TRL40, ก.ค. 2020.