[1]
บุญกระพือน., สกุลเต็มก., และ นวลจันทร์ว., “ความสัมพันธ์ของจำนวนช่องเก็บผ่านทางรถบรรทุก กับสัดส่วนและปริมาณรถบรรทุกที่เข้าใช้บริการ”, ncce25, ปี 25, น. TRL49, ก.ค. 2020.