[1]
อุตราชเ., ติยะแสงทองเ., สุขศิริพัฒนพงศ์เ., เพชรช่วยช., ธำรงวุฒิจ., และ ทับยังว., “กำลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าขยะ จีโอโพลีเมอร์”, ncce25, ปี 25, น. GTE24, ก.ค. 2020.