[1]
จักร์แก้วค., ทองมุณีส., จิตเสงี่ยมพ., และ ธงทองจ., “อิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกำลังรับน้ำหนักในแนวดิ่ง บนพื้นฐานการทดสอบแบบจำลองกายภาพ”, ncce25, ปี 25, น. GTE20, ก.ค. 2020.