[1]
เวชยนต์ป. และ สกุลกิจกาญจน์ว., “การคาดการณ์ภัยแล้งในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยดัชนี SPI”, ncce25, ปี 25, น. WRE07, ก.ค. 2020.