[1]
ตาปันอ., บรรจงเกลี้ยงเ., นุเสนพ., และ แก้วโมราเจริญ ม., “ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการนำพรินเตอร์ 3 มิติ ร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใช้ในกระบวนการออกแบบก่อสร้าง”, ncce25, ปี 25, น. CEM06, ก.ค. 2020.